Badania kierowców na kategorię b c d e na prawo jazdy Wrocław - jakie badania lekarskie na kategorie prawa jazdy ?

Artykuł 122 Ustęp 1 Kodeksu drogowego wyraźnie nakazuje badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Art. 90 Ustęp 1 - określa kilka warunków w tym, że prawo jazdy otrzymuje osoba, która uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem........


Art. 92 Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy.......np ze względu na wzrok, słuch,niepełnosprawność.

Art. 140 Decyzję o cofnięciu prawa jazdy wydaje starosta m.in w przypadku: stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.


Badania lekarskie na prawo jazdy przeprowadza tylko lekarz uprawniony do badań kierowców. Koszt badania na prawo jazdy ponosi kandydat lub kierowca zmieniający kategorię. Z reguły cena kategoria b jest niższa od ceny badania na kategorię c d e. W moim gabinecie lekarskim koszt waha się od 70 do 100 zł w zależności od zakresu badania.

Wymiana prawa jazdy Zawodowego

Szczegóły badania lekarskiego na prawo jazdy zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.01.2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (poz 15). Lekarz uprawniony do badań kierowców musi wykluczyć wiele stanów chorobowych,jak uzależnienia od alkoholu, leków psychotropowych (działających podobnie do alkoholu). Jeżeli lekarz uprawniony stwierdzi istotne odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia, to zleca kierowcy lub kandydatowi na kierowcę odpowiednie badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne.

Zasadniczą różnicą badania na kategorię c d prawa jazdy w stosunku do kategorii b jest obowiązek wykonania konsultacji okulistycznej (m.in badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia). Badania słuchu na kategorię c d e są dokonywane w obu przypadkach przez lekarza uprawnionego.


W moim gabinecie lekarskim we Wrocławiu, kierowca wykona wszystkie niezbędne badania, jakie są wymagane do kategorii b c d prawa jazdy. Ponieważ Kodeks drogowy w art.122 zawiera kilka innych szczegółowych norm dotyczących badania lekarskiego, na różne kategorie prawa jazdy i innych grup kierowców, proszę o kontakt w przypadkach wątpliwych nieopisanych powyżej. Proszę nie być nieśmiałym i zadawać pytania, na które odpowiem na moich blogach lub forum Badania lekarskie kierowców Wrocław " Badania na prawo jazdy Wrocław
Często kierowcy mylą też zasady badań wynikające z Ustawy o transporcie drogowym, jakie są wymagane do zawodu kierowcy, które też można zrobić w moim gabinecie. Ustawa o transporcie drogowym tekst jednolity i najnowsze zasady badań tam zawarte - koniecznie do sprawdzenia.

 

  • Kursy prawa jazdy wszystkie kategorie Wrocław - zapisy telefoniczne ,
  • Podstawą prawną badań lekarskich na prawo jazdy jest Kodeks drogowy. W dziale IV, rozdział 4 [ Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami].

Podziel się: